Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upresňuje postup spotrebiteľa a spoločnosti Pro League s.r.o. v prípade, že aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu spoločnosti Pro League s.r.o. ponúknuť spotrebiteľovi výrobok spĺňajúci požiadavky na kvalitu stanovenú normami platnými v Slovenskej republike ako aj v celej Európskej únií, vznikne na strane spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného výrobku.

Článok 1
Výber výrobku a údržba

Hlavný predpoklad pre úspešné užívanie zakúpeného výrobku je jeho správny výber. Zvolený druh, veľkosť, miera a účelovosť výrobku by mali presne zodpovedať potrebám spotrebiteľa, preto je nutné výrobok pozorne vyskúšať a o vlastnostiach a spôsobe použitia sa poradiť s personálom. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka či účelovosť výrobku nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Ďalším dôležitým predpokladom na zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti v priebehu užívania je jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba výrobku podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Článok 2
Zodpovednosť za chyby predanej veci

Predávaná vec musí mať požadovanú a právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Článok 3
Spôsob vybavenia reklamácie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neposúdi do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi reklamačný lístok o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o spôsobe opravy a dobe jej trvania. Spotrebiteľ je povinný predložiť reklamovaný výrobok kompletný, riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný, najlepšie v originálnom balení. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať na posúdenie výrobok, ktorý nebude spĺňať zásady obecnej hygieny.

Článok 4
Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený. K reklamovanému výrobku musí spotrebiteľ doložiť doklad o zakúpení tovaru .

Článok 5
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba prejavila. Ďalšie používanie výrobku s chybou, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Článok 6
Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú je možné odstrániť opravou bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade, že sa takáto chyba vyskytne, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď je spotrebiteľ po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak nemôže spotrebiteľ pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb výrobok riadne užívať, má právo na výmenu výrobku za iný alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok 7
Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno v stanovenej lehote odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. V prípade, že ide o neodstrániteľnú chybu, má zákazník právo na:

1. Výmenu výrobku za nový bezchybný
2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu výrobku (napr. estetické chyby) a spotrebiteľ nežiada výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa bude brať do úvahy charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžka a miera jeho užívania ako aj možnosti jeho ďalšieho používania.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

1. Výmenu tovaru, vybavenie reklamácie tovaru a odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru spotrebiteľom je okrem predajcu oprávnený vybaviť obchodný zástupca, ktorý má pre to splnomocnenie. Ide o obchodného zástupcu :
Mgr. Miroslav Holčík - FILIP ŠPORT, 907 03 Myjava, Turá Lúka 485, IČO: 32716401

2. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Nadobúda účinnosť dňom 12.09.2011
Pro League s.r.o.


www.uhlsport.sk © 2010-2015
Pro League s.r.o.

kontakt ::

+421 905 966 221

adresa ::

Pro League s.r.o.
Račianska 109/C
831 01 Bratislava
Slovakia